Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność

- szkolenie online 29 lipca !

ZAKRES SZKOLENIA:

1) Podstawa prawna działań weryfikacyjnych dokonywanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

2) Forma działań weryfikacyjnych PUODO

3) Zakres i cel działań weryfikacyjnych – o co powinien zadbać IOD, a o co administrator i podmiot przetwarzający

4) Lista pytań kierowanych przez PUODO do administratorów i podmiotów przetwarzających – analiza, omówienie, rekomendacje co do formułowanych wniosków, dokonywanych ustaleń i odpowiedzi

5) Obszary wykazywania zgodności działań IOD z RODO

6) Jak zadbać o bieżące funkcjonowanie IOD, żeby móc wykazać zgodność działania z RODO

7) W jaki sposób sprawować nadzór nad IOD i wykonywaniem przez niego zadań

8) Wykazywanie wyznaczenia IOD
9) Wykazywanie prawidłowego doboru osoby sprawującej funkcje IOD
10 )Usytuowanie organizacyjne IOD
11) Analiza pod kątem konfliktu interesów w zakresie powierzonych i realizowanych zadań
12) Wykazywanie współpracy z IOD administratora lub podmiotu przetwarzającego i jego personelu
13) Wykazywanie prawidłowość wykonywania zadań przez IOD
14) Zabezpieczenie interesów administratora i podmiotu przetwarzającego oraz IOD, który wykonuje zadania dla wielu podmiotów
15) Plan pracy i inne sposoby dokumentowania wykonywania funkcji przez IOD
16) Zespół IOD

17)Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia niewykonywania zadań IOD zgodnie RODO


TERMIN: 29.07. w godz. 9:00 - 12:00

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń. Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie
w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.

KOSZT: 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

SPRAWDŹ PROGRAM SZKOLENIA
Administratorem Twoich danych jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji szkolenia i wykonania umowy dotyczącej jego realizacji.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, współadministratorami Twoich danych są Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6 oraz SBC Inspektor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U, które przetwarzają je w celu kontaktu obejmującego informowanie o naszej działalności i oferowania usług. Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów, którymi są zapewnienie udziału w szkoleniu i komunikacja. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi i komunikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zorganizować szkolenie lub  zapewnić kontakt. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych można kierować na adres mailowy: m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl. Decyzji wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania.

Prosimy o zaznaczenie pola, w przypadku wyrażenia zgody.
Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Zapisz się na nasze szkolenie online tutaj:

W nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych dokonuje przede wszystkim IOD, jednak z wykonywania przez niego działań oraz tego, w jaki sposób z IOD współpracuje organizacja może być rozliczony administrator lub podmiot przetwarzający, dla których taki inspektor działa. Pokazuje to praktyka Prezesa UODO, który niedawno wysłał do wielu organizacji listę 27 pytań dotyczących wykonywania funkcji IOD. Podczas szkolenia przenalizujemy te pytania, wskażemy na to, w jaki sposób można się do nich ustosunkować, wyjaśnimy, jak efektywnie i adekwatnie dokumentować podejmowane działania, aby na bieżąco mieć możliwość analizy stanu systemu ochrony danych osobowych oraz udzielania odpowiedzi na żądania organu nadzorczego.

Szkolenie poprowadzi:
dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

dr Marlena Sakowska-Baryła specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020, a także współautorką komentarza do ustawy o re-use –B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019,wyd. Wolters Kluwer.Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Szkolenie poprowadzi:
mec.
Magdalena Czaplińska

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.

Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń.

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco: